Warunki Korzystania

ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA

Rypin dn 01.01.2017

§ 1. Zasady ogólne

1. Warunki korzystania z Oprogramowania Matiga System,(zwane dalej „Warunkami”) określają zasady, na jakich z Matiga System (zwane dalej „Oprogramowaniem”) może korzystać nabywca egzemplarza Oprogramowania, który nabył i posiada je legalnie  (zwany dalej „Klientem Końcowym”).

2. Oprogramowanie wraz z dołączoną do niego dokumentacją stanowi przedmiot praw autorskich Matiga System z siedzibą w Rypinie 87-500 Rypin.

3. Oprogramowanie podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszymi Warunkami stanowi naruszenie praw autorskich Matiga System. Matiga System zachowuje na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania i jego modyfikacji i rozszerzeń, jeżeli zostały wykonane przez Matiga System.

4. Klient Końcowy może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Matiga System, o ile taka została zawarta.

5. Klient Końcowy jest zobowiązany udostępnić Oprogramowanie do kontroli Matiga System w celu zweryfikowania zgodności sposobu korzystania z Oprogramowania z niniejszymi Warunkami.

6. Warunki wchodzą w życie z chwilą: a) podpisania umowy sprzedaży; b) podpisania Warunków; c) pierwszej instalacji Oprogramowania; d) sporządzenia kopii Oprogramowania; w zależności od tego, która z tych czynności jest pierwsza. Dokonanie którejkolwiek z czynności, o których mowa w pkt. a)-d) powyżej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków przez Klienta Końcowego.

7. Usunięcie Oprogramowania z pamięci komputera nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Warunków.

8. Odpowiedzialność Matiga System względem Klienta Końcowego z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Oprogramowania jest ograniczona do 1 % wynagrodzenia, które Klient Końcowy zapłacił za Oprogramowanie. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
Sądem właściwym dla Matiga System jest Sad Rejonowy w Rypinie.

9. Na zakupione moduły i stanowiska Oprogramowania Użytkownik uzyskuje 12 – miesięczną gwarancję

§ 2. Warunki korzystania z Oprogramowania

1. Klient Końcowy jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania w ramach jednej instalacji sieci komputerowej w ten sposób, że liczba osób korzystających jednocześnie z Oprogramowania nie może być większa niż deklarowana liczba stanowisk określona w zamówieniu lub w umowie sprzedaży.

W szczególności Klient Końcowy nie jest uprawniony do wykorzystania Oprogramowania do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej oraz korzystania z dwóch lub więcej baz danych Oprogramowania, zawierających informacje na temat więcej niż jednej działalności gospodarczej wykonywanej przez Klienta Końcowego.

2. Klient Końcowy jest uprawniony do zakupu dodatkowego modułu lub programu wchodzącego w skład Oprogramowania wyłącznie w okresie, w którym Klient Końcowy jest uprawniany do pobierania Upgradów zgodnie z § 3 Warunków.

3. Specyfikacja Oprogramowania, jego moduły lub programy, funkcjonalność i wersje określono w dokumentach dołączonych do egzemplarza Oprogramowania w formie elektronicznej

4. Oprogramowanie może być używane, utrwalane i wprowadzane do pamięci serwera lub stacji roboczej, dla których zostało nabyte.

5. Klient Końcowy nie może użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, zbywać ani odstępować Oprogramowania osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie Oprogramowania do używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym, chyba, że co innego wynika z Warunków lub z odrębnej umowy z Matiga System.

6. Klient Końcowy może przenieść prawo do korzystania z Oprogramowania na osobę trzecią, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Matiga System.

7. Osoba trzecia staje się Klientem Końcowym w rozumieniu tych Warunków, po uzyskaniu zgody Matiga System na przeniesienie na nią prawa do korzystania z Oprogramowania i po uiszczeniu przez nią opłaty rejestracyjnej.

8. W przypadku udostępnienia Oprogramowania osobie trzeciej bez zgody Matiga System, Klient Końcowy będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej 5 000 zł za każde naruszenie.

9. Klient Końcowy nie może podejmować, ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), disasemblacji, dekompilacji i tłumaczenia Oprogramowania.

10. Klient Końcowy może udostępnić Oprogramowanie Partnerowi Matiga System (tj. przedsiębiorcy, który współpracuje z Matiga System na podstawie Umowy Partnerskiej) w celu wykonania przez niego wdrożenia, modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania, o ile Partner Matiga System jest do tego uprawniony zgodnie z umową z Matiga System. Matiga System nie ponosi odpowiedzialności za działania, ani zaniechania Partnera Matiga System.

11. Matiga System nie gwarantuje, że Oprogramowanie lub jego dokumentacja odpowiadać będą wymaganiom Klienta.

§ 3 Prawo do nowych wersji

1. Matiga System zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Końcowemu nowych wersji Oprogramowania (zwanych dalej „Upgrade”) w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji.

2. Po upływie pierwszych 12 miesięcy okresu gwarancji, Matiga System może udostępnić Upgrady na okres kolejnych 12 miesięcy na podstawie odrębnego zamówienia złożonego przez Klienta Końcowego do Partnera Matiga System lub bezpośrednio do Matiga System.

3. Klient Końcowy może złożyć zamówienie, o którym mowa w §3 ust. 2, nie wcześniej niż 60 dni w przypadku Matiga System SEOP przed upływem okresu w którym Klient Końcowy jest uprawniony do pobierania Upgradów. Matiga System nie jest związany zamówieniem złożonym wcześniej.

4. Upgrady obejmują dostosowanie Oprogramowania do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. Upgrady dotyczą wszystkich modułów lub programów wchodzących w skład Oprogramowania. Upgrady dotyczą standardowej wersji Oprogramowania i nie obejmują modyfikacji i zmian Oprogramowania wykonanych specjalnie na rzecz Klienta Końcowego.

5. Wynagrodzenie za udostępnianie Upgradów Matiga System wynosi:

a) 20% Wartości Oprogramowania, jeżeli Klient Końcowy złoży zamówienie przed upływem gwarancji (upgrade terminowy);

b) 30% Wartości Oprogramowania, jeżeli Klient Końcowy złoży zamówienie najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji (upgrade otwarty 30%);

c) 40% Wartości Oprogramowania, jeżeli Klient Końcowy złoży zamówienie później niż w ciągu 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji (upgrade otwarty 40%).

6. Matiga System nie pobiera wynagrodzenia za udostępnianie Upgradów w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji.

7. Wartość Oprogramowania, o której mowa w ust. 4 i 5 to równowartość ceny Oprogramowania, z którego może korzystać Klient Końcowy, liczona według cennika Matiga System obowiązującego w dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz wszystkich modułów lub programów wchodzących w skład tego Oprogramowania.

8. Wartość Oprogramowania składającego się z kilku modułów lub programów będzie zawsze sumą cen poszczególnych modułów lub programów Oprogramowania, niezależnie od promocyjnej ceny zakupionego przez Klienta Końcowego Oprogramowania, również wówczas, gdy cena promocyjna dotyczyła pakietu składającego się z różnych modułów lub programów.

9. Faktura za udostępnianie Upgradów po upływie pierwszych 12 miesięcy gwarancji będzie wystawiana w terminie 7 dni od rozpoczęcia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu udostępniania Upgradów przez Matiga System.

10. Matiga System ma prawo odmowy przyznania prawa do pobierania Upgradów, jeżeli zamówienie:

a) zostało wypełnione lub złożone nieprawidłowo lub

b) Klient Końcowy naruszył prawa Matiga System lub

c) Klient Końcowy nie wykonał jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Matiga System.

§ 4 Dostarczony Sprzęt zmiana z dnia 1 września 2020r

1. Właścicielem dostarczonego sprzętu na którym zostało zainstalowane oprogramowanie jest Matiga System.Sprzęt peryferyjny , Tablety , Uchwyty , Czytniki , Serwer, Okablowanie jest własnością Matiga System i podlega zwrotowi.

a) Po okresie zakończenia współpracy sprzęt jest zwracany przez Klienta Końcowego do Matiga System

b) W przypadku braku zwrotu sprzętu przez Klienta Końcowego  Matiga System pobiera kary umowne :

  • tablet 500zł
  • serwer z oprogramowaniem 1.000 zł
  • czytnik 200zł
  • uchwyt 100zł
  • karty RFID 5zł/ karta

Szybki kontakt : it@matiga.pl

WhatsApp : 509 916 058

Rypin dn 01.01.2017 ze zmianami z dnia 1 września 2020r